TOEFL® (Test of English as a Foreign Language)

Egzamin TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6 100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie, łącznie w 110 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych. Rocznie do egzaminu podchodzi 800 000 kandydatów.

Forma egzaminu
Od roku 2006 w Polsce jest dostępna i obowiązuje nowa, internetowa wersja egzaminu, zwana TOEFL® iBT, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje tego egzaminu.W swojej nowej formie, egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia.

TOEFL® składa się z 4 części:
1. Listening Section – TOEFL® iBT testuje zrozumienie wypowiedzi i dialogów w kontekście akademickim:

 • 4-6 mini-wykładów trwających 3-5 minut, 500-800 słów
 • 6 pytań do każdego
 • 2-3 dialogi trwające ok. 3 minuty
 • 5 pytań do każdego
 • Sprawdzane umiejętności:
  • Zrozumienie tematu, przesłania tekstu, głównych treści
  • Zrozumienie charakteru wypowiedzi, opinii mówiącego
  • Umiejętność łączenia faktów i informacji

2. Reading Section – TOEFL® iBT koncentruje się na zrozumieniu tekstów pisanych w kontekście akademickim:

 • 3-5 tekstów
 • Długość tekstu: około 700 słów
 • 12-14 pytań do każdego tekstu
 • 3 rodzaje tekstów
  • Exposition (opis tematu)
  • Argumentation (przedstawienie opinii i argumentów popierających)
  • Historical biographical/event narrative (opis wydarzenia lub czyjegoś życia opisany przez inną osobę)
 • 3 rodzaje pytań
  • Pytania wyboru 1 z 4
  • Uzupełnianie tekstów zdaniem najbardziej pasującym do kontekstu
  • Pytania wyboru wielokrotnego, więcej niż 4 możliwości, więcej niż jedna poprawna odpowiedź

3. Speaking Section – TOEFL® iBT sprawdza umiejętności wypowiadania się w środowisku akademickim
Kandydaci zdają część Speaking odpowiadając na zadania i pytania egzaminacyjne do mikrofonu zamontowanego przy słuchawkach. Ich wypowiedzi są rejestrowane przez komputer i wysyłane do OSN (Online Scoring Network) do sprawdzenia. OSN to sieć profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają wypowiedzi kandydatów. Moduł Speaking ocenia od 3 do 6 egzaminatorów, co gwarantuje obiektywizm oceny.

2 zadania niezależne

 • Wypowiedź argumentująca opinię zdającego
 • Wypowiedź argumentująca wybór jednej z opcji

4 zadania zintegrowane (wymagające użycia więcej niż jednej umiejętności)

 • Przeczytaj + wysłuchaj -> wypowiedz się
 • 2 zadania
 • Wysłuchaj i wypowiedz się
 • 2 zadania

4. Writing Section – TOEFL® iBT sprawdza umiejętności pisania w kontekście akademickim:

1 zadanie zintegrowane

 • Przeczytaj + wysłuchaj ->napisz

1 zadanie niezależne

 • Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyraŜenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)
 • Sprawdzian umiejętności pisania kontekście akademickim

1 zadanie zintegrowane

 • Przeczytaj + wysłuchaj ->napisz

1 zadanie niezależne

 • Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrazenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)

Cały egzamin trwa około 4 godziny z 10-minutową przerwą w połowie.

Interaktywna prezentacja egzaminu TOEFL®
Przykładowe pytania egzaminu TOEFL®

Poziom trudności egzaminu
Egzamin TOEFL® ma za zadanie sprawdzić stopień biegłości językowej w posługiwaniu się językiem angielskim w kontekście studiów, kariery akademickiej. Dlatego też, osoby, które niedawno rozpoczęły naukę języka angielskiego mogą odebrać ten egzamin jako trudny i złozony. Rekomendowany poziom przystąpienia do egzaminu to B1 według poziomów CEF i wyżej. Oczywiście, punktacja otrzymana z egzaminu będzie dokładniejszym wyznacznikiem poziomu zaawansowania.

Przygotowanie do egzaminu
TOEFL® sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, gdzie angielskiego uzywa się na zajęciach, wykładach i poza nimi. Dlatego też, przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności. Regularne czytanie podobnych tekstów, zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa, które się tam przewija to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu. Kolejny krok to kurs językowy, na którym lektor zwróci uwagę na specyfikę egzaminu i pod jego kątem przygotuje program zajęć. Nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu TOEFL® jest próbny egzamin TOEFL®, który można rozwiązać na komputerze, symulując warunki prawdziwego egzaminu. Ten egzamin próbny nazywa się TPO – TOEFL® Practice Online.

TPO – TOEFL® Practice Online
TPO-TOEFL® Practice Online to oficjalny test przygotowujący do egzaminu TOEFL® iBT, stworzony i administrowany przez ETS, dostępny online. TPO zawiera autentyczne pytania egzaminacyjne, jest pełną symulacją całego egzaminu iBT, zawiera wszystkie jego części, Reading, Listening, Speaking oraz Writing. TPO oferuje natychmiastowe sprawdzenie WSZYSTKICH części egzaminu i wyniki na skali punktowej tak jak w oryginalnym egzaminie, 0-30 pkt. za każdą sekcję Ocena jest uzupełniona przez feedback analysis, opisową ocenę umiejętności ze wskazaniem umiejętności wymagających poprawy i umiejętności na odpowiednim poziomie.

Funkcja „Review” pozwala na dokładne zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami, pozwala na dokładną analizę pytań i udzielonych odpowiedzi. Samo rozwiązanie testu to tylko początek pracy, test umożliwia dokładne poznanie całego egzaminu. Użytkownik może dokładnie przejrzeć pytania i swoje odpowiedzi, sprawdzić gdzie popełnił błąd, zaznaczyć pytania, w których zgadywał odpowiedzi jako „guessed” i zobaczyć jaki procent jego odpowiedzi stanowiły odpowiedzi „zgadywane” – cenna wskazówka przy przygotowaniu do egzaminu. TPO jest dostępny z każdego miejsca na świecie i o każdej porze pod warunkiem dostępu do Internetu TPO można rozwiązywać w trybie „czasowym” – symulując dokładnie czas trwania egzaminu oraz w trybie bez pomiaru czasu – na rozwiązanie zadań można przeznaczyć dowolną ilość czasu. Rozwiązywanie testu można w dowolnym czasie przerwać i powrócić do tego samego miejsca za jakiś czas, zarówno w trybie „czasowym” i bez pomiaru czasu.

Uznawalność
Pełna lista instytucji akademickich uznających egzamin TOEFL® na całym świecie.

Terminy egzaminów
Każdego roku, egzamin TOEFL® odbywa się w ponad 35 sesjach egzaminacyjnych, organizowanych zazwyczaj 3 do 4 razy w miesiącu w piątki lub soboty. Terminy sesji można zawsze sprawdzić po założeniu swojego profilu kandydata na stronie rejestracyjnej egzaminu TOEFL®.

Czas oczekiwania na wyniki
Wyniki (na skali punktowej 0-120) są znane po około 20 dniach od daty egzaminu i mogą być przesłane bezpośrednio na uczelnię, do której aplikuje student.

Koszt egzaminu
Egzamin kosztuje 185 USD, płatności za egzamin dokonuje się kartą kredytową pod koniec procesu rejestracji na egzamin.
Oficjalny test próbny TPO (TOEFL® Practice Online) kosztuje 160 złotych. Aby zamówić kod dostępu do egzaminu należy skontaktować się z nami i opłacić egzamin próbny. Kod dostępu zostanie przekazany bezpośrednio lub wysłany na pocztę e-mail wraz z prezentacją jak uruchomić test.