Kursy przygotowawcze do matury
Nasze kursy

Kursy przygotowawcze do matury

Kursy przygotowawcze do matury

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów, w zakresie wybranego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. W tym celu sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego, określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, odpowiednio na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Tak zwana “nowa matura” jest trzecim i jednocześnie ostatnim etapem reformy po teście dla szóstoklasistów i egzaminie gimnazjalnym.

Specyfika egzaminu

Egzamin ustny i pisemny z języka obcego można zdawać na różnych poziomach, przy czym egzamin ustny zdaje się tylko na jednym wybranym poziomie, a egzamin pisemny jest obowiązkowy na poziomie podstawowym, po którym chętni mogą przystąpić do poziomu rozszerzonego. Poziom egzaminu maturalnego z języka obcego dla absolwentów klas dwujęzycznych jest wyższy od rozszerzonego. Egzamin ustny jest przeprowadzany w języku obcym, ale polecenia do zadań są napisane po polsku. Zdający ma 5 minut na przygotowanie do egzaminu ustnego na poziomie podstawowym, a 15 minut na poziomie rozszerzonym. Jest on organizowany przez szkołę, a wśród komisji oceniającej znajduje się egzaminator z języka angielskiego oraz nauczyciele angielskiego, w tym co najmniej jeden z innej szkoły. Egzamin pisemny zaś jest oceniany poza szkołą przez OKE.

Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 CKE.

Cele naszych kursów:

  • Utrwalenie i systematyzacja wiedzy z języka,
  • Oswojenie z formułą egzaminu,
  • Koncentracja na zadaniach egzaminacyjnych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) przy jednoczesnej dbałości o odpowiednią ilość ćwiczeń konwersacyjnych,
  • Przygotowanie do posługiwania się językiem w praktyce, bez zbędnego obciążania słuchaczy nadmiarem gramatyki,
  • Osiągnięcie jak najlepszego możliwego wyniku egzaminu, dopasowanego do poziomu umiejętności językowych słuchacza.

Grupy i zajęcia:

  • Grupy tworzone są w oparciu o wiek, stopień znajomości języka oraz indywidualne potrzeby słuchaczy,
  • Grupy liczą maksymalnie 12 uczniów,
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut (z 5-minutową przerwą),
  • W czasie świąt i ferii szkolnych lekcje nie odbywają się,
  • Lektorzy, prowadzący zajęcia, mają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do różnorodnych egzaminów z języków obcych oraz zasiadają w komisjach egzaminacyjnych.