• 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Poziomy zaawansowania

BEST to kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania począwszy od podstaw do poziomów bardzo zaawansowanych. Przyjrzyj się dokładnie naszym poziomom zaawansowania. Tabele zostały opracowane na podstawie Common European Framework of Reference for Languages.

levels

 Globalna tabela osiągnięć wg Common European Framework of Reference for Languages:

Użytkownik zaawansowany

C2

Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych żródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.

C1

Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyrażnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

Użytkownik samodzielny

B2

Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów.

B1

Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy używany jest język jasny i standardowy a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

Użytkownik początkujący

A2

Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

A1

Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące - na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc.- może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyrażnie oraz wykazują chęć współpracy.

 

Tabela samooceny poziomów wg Common European Framework of Reference for Languages:

 

A1

A2

Słucham i rozumiem

Rozumiem słowa i bardzo proste zdania na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat tego co mi bliskie i znane, jeśli moi rozmówcy mówią do mnie powoli i wyrażnie.

Potrafię zrozumieć bardzo często używane słowa i wyrażenia na mój temat, mojej rodziny, na temat tego co mi bliskie i znane, zakupów, szkoły, kolegów. Potrafię zrozumieć główną informację komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie.

Czytam i rozumiem

Potrafię zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, na przykład w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach.

Rozumiem teksty krótkie i bardzo proste. Potrafię domyślić się sensu informacji podanej w takich tekstach jak: reklamy, broszurki, menu, rozkłady jazdy. Potrafię zrozumieć krótkie i proste teksty osobiste.

Porozumiewam się

Potrafię porozumieć się jeśli mój rozmówca zgadza się powtórzyć wolno lub uprościć swoje zdanie, a także pomóc mi w mojej wypowiedzi. Potrafię postawić proste pytania na znany mi temat, lub na temat tego co jest mi niezbędnie potrzebne, a także odpowiedzieć na podobne pytania.

Potrafię porozumieć się w trakcie wykonywania znanych mi i prostych prac wymagających jedynie prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy. Potrafię się porozumieć w trakcie krótkiej wymiany zdań, jeśli nawet nie umiem prowadzić dłuższej rozmowy.

Mówię

Potrafię użyć słów i wyrażeń bardzo prostych po to aby opisać siebie, swoje mieszkanie i ludzi, których znam.

Potrafię w kilku zdaniach opisać w prosty sposób moją rodzinę lub innych ludzi, opisać to co robię, moje studia, mój obecny i poprzedni zawód.

Piszę

Potrafię napisać krótką kartkę, np. z wakacji. Potrafię wypełnić prosty formularz wpisując moje imię, nazwisko, narodowość, wiek, adres.

Potrafię zanotować i przekazać na piśmie proste i krótkie informacje. Potrafię napisać osobisty, bardzo prosty list, np. podziękowania.

 

B1

B2

Słucham i rozumiem

Rozumiem informacje podane w języku standardowym na temat domu, szkoły, pracy wolnego czasu, itd. Potrafię zrozumieć główną treść większości programów telewizyjnych i radiowych dotyczących bieżących wydarzeń, interesujących mnie tematów jeśli rozmówcy mówią względnie wolno i wyrażnie.

Rozumiem stosunkowo długie wypowiedzi i wykłady , a nawet potrafię śledzić złożony wywód jeśli dotyczy tematu, który nie jest mi obcy. Potrafię zrozumieć dziennik oraz większość programów telewizyjnych dot. aktualnych tematów. Potrafię zrozumieć większość filmów jeśli ich język jest standardowy.

Czytam i rozumiem

Potrafię zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku codziennym lub odnoszące się do mojej pracy. Potrafię zrozumieć opis wydarzeń, opis przeżyć a także życzenia zawarte w prywatnych listach.

Potrafię zrozumieć artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmuję konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Potrafię zrozumieć współczesny tekst literacki napisany prozą.

Porozumiewam się

Potrafię porozumieć się w większości sytuacji w jakich mogę się znależć podróżując po kraju, którego języka się uczę. Potrafię bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia codziennego np. rodziny, czasu wolnego, pracy, podróży i bieżących wydarzeń.

Potrafię porozumieć się w miarę swobodnie i spontanicznie w taki sposób, że interakcje z rdzennym użytkownikiem języka stają się naturalne. Potrafię uczestniczyć czynnie w rozmowie na tematy codzienne, przedstawiać swoje poglądy i ich bronić.

Mówię

Potrafię w prosty sposób zrelacjonować wydarzenia, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, marzeniach, nadziejach i celach. Potrafię krótko udzielić wyjaśnień, podać przyczyny, wyrazić opinię lub przedstawić swoje plany. Potrafię opowiedzieć krótką historię, główną intrygę filmu, i wyrazić moje reakcje na jego temat.

Potrafię wypowiadać się jasno i szczegółowo na wiele tematów dotyczących moich zainteresowań, potrafię przedstawić swój pogląd na aktualny temat oraz wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań.

Piszę

Potrafię napisać prosty zwięzły tekst na znany mi lub interesujący mnie temat. Potrafię napisać list opisujący moje osobiste doświadczenia, przeżycia i wrażenia.

Potrafię napisać teksty jasne i szczegółowe na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać esej lub sprawozdanie przekazując informację lub przedstawiając mój pogląd za lub przeciw wyrażonej opinii. Potrafię napisać listy, które przekażą znaczenie jakie osobiście przypisuję danym wydarzeniom i doświadczeniom.

 

C1

C2

Słucham i rozumiem

Potrafię zrozumieć długą wypowiedż nawet jeśli jej struktura nie jest jasna i gdy zawiera ona niedopowiedzenia. Rozumiem programy telewizyjne i filmy bez specjalnego wysiłku.

Nie ma żadnych trudności w rozumieniu języka mówionego, tak w przekazach bezpośrednich jak i poprzez media, ani gdy mówi się szybko. Potrzebuję tylko trochę czasu na oswojenie się z nowym akcentem.

Czytam i rozumiem

Potrafię zrozumieć długie i złożone teksty prasowe lub literackie o zróżnicowanym stylu. Potrafię zrozumieć teksty specjalistyczne i długie instrukcje techniczne nawet jeśli nie są związane z moją specjalizacją.

Czytam bez wysiłku wszelkie teksty, nawet takie, których forma i treść posiadają duży stopień abstrakcji, np. podręcznik, artykuł na tematy specjalistyczne, dzieło literackie.

Porozumiewam się

Potrafię porozumiewać się swobodnie i spontanicznie nie szukając słów. Potrafię skutecznie używać języka w kontaktach społecznych i zawodowych. Potrafię wyrażać moje myśli i poglądy oraz nawiązać do wypowiedzi moich rozmówców.

Potrafię uczestniczyć bez żadnego wysiłku we wszelkich rozmowach i dyskusjach swobodnie stosując wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Potrafię wypowiadać się płynnie i wyrażać precyzyjnie niuanse znaczeniowe. W przypadku trudności potrafię zręcznie naprawić potknięcie tak, że manewr ten zostanie niemal niezauważony.

Mówię

Potrafię opisać jasno i szczegółowo tematy złożone, odnosząc się przy tym do tematów z nimi związanych, rozwijając niektóre aspekty i odpowiednio kończąc moją wypowiedż.

Potrafię opisać i przeprowadzić jasną i płynną argumentację w stylu dostosowanym do kontekstu, przedstawić w sposób zwięzły i logiczny dany temat i przypomnieć moim słuchaczom główne punkty prezentacji.

Piszę

Potrafię wypowiedzieć się poprzez jasno i dobrze skonstruowany tekst oraz rozwinąć w nim mój punkt widzenia. Potrafię wypowiedzieć się pisemnie w liście, eseju lub sprawozdaniu na tematy złożone podkreślając ważne z mego punktu widzenia aspekty. Potrafię dostosować swój styl do stylu nadawcy.

Potrafię napisać tekst jasny, płynny i stylistycznie dostosowany do kontekstu sytuacyjnego. Potrafię zredagować listy, sprawozdania, raporty i artykuły na złożone tematy, o jasnej strukturze pozwalającej czytelnikowi zrozumieć ich najważniejsze punkty. Potrafię streścić lub przedstawić pisemną krytykę tekstu naukowego lub literackiego.