• 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Clever Kiddies

Clever Kiddies

W dzisiejszych czasach oczekiwania związane z uczęszczaniem dzieci do szkoły językowej wykraczają poza osiągane do tej pory rezultaty. Nie wystarczy, aby słuchacz nauczył się na pamięć określonego zasobu słów i konstrukcji gramatycznych. Najważniejsze jest to, aby umiał je zastosować w określonych sytuacjach społeczno - kulturowych, a później również społeczno - ekonomicznych.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wprowadzamy nowy autoski program nauczania dzieci od drugiego do szóstego roku życia, Clever Kiddies, oparty na CLIL (Content and Language Integrated Learning), metodzie stosowanej ze znakomitymi efektami w całej Europie. Jesteśmy przekonani, że osiągniemy wspaniałe rezultaty nie tylko na poziomie językowym ale także w zakresie rozwoju autonomii ucznia, sferze dość zaniedbanej w polskim modelu uczenia. Pragniemy, aby za pomocą metody Clever Kiddies nasi słuchacze stali się aktywnymi budowniczymi własnych umiejętności językowych, a nie tylko biernymi odbiorcami przekazywanych im treści. 

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w nauczaniu oraz najwyższe kwalifikacje i zaangażowanie lektorów stworzyliśmy program wykorzystujący najnowsze technologie oraz niezwykle bogate zasoby dydaktyczne (gry, maty edukacyjne, puzle, memory, układanki, maskotki, instrumenty muzyczne itd.). Daje on dziecku szanse zwiększenia efektywność uczenia się i polepszenia umiejętności logicznego myślenia. Zadaniem odpowiednio przygotowanych i doświadczonych lektorów jest tu interaktywna nauka poprzez zabawę, gry, ruch i śpiew, co zapewni dzieciom lepszy sposób na spędzanie czasu oraz pozytywnie wpłynie nie tylko na dalszą naukę języka angielskiego ale również innych przedmiotów szkolnych.

Content and Language Integrated Learnings (CLIL)

Metoda Content and Language Integrated Learning jest techniką nauczania języka obcego, która zupełnie zmienia dotychczasową formę lekcji. Uczniowie, zamiast koncentrować się na samej nauce języka, skupiają uwagę na treściach, które ten język niesie. Innymi słowy, język towarzyski i społeczny zostaje zamieniony na język służący nauce (w naszym przypadku na język angielski), który od razu nabiera znaczenia. Mówiąc najprościej, dziecko wie, w jakim celu chce użyć danego słówka lub całego wyrażenia. W ten sposób język obcy okazuje się przydatny dla ucznia natychmiast, tu i teraz, co w ogromnym stopniu wzmacnia motywację uczącego się.

Analizując metody stosowane w nauczaniu języka obcego, można zauważyć, że elementy CLIL były stosowane od dawna w różnych podejściach metodycznych. Nauczyciele języków zawsze dostarczali swoim uczniom materiałów do czytania i słuchania, tak zwane „authentic materials”, które miały uczynić naukę „bliższą życiu”. Jednakże różnica między CLIL a bardziej tradycyjnym podejściem, polega na tym, że w przypadku CLIL materiały te są użyteczne dla ucznia nie w odległej przyszłości, ale aktualnie, w realnych sytuacjach. Lektorzy, poprzez gry, zabawy i dramy, tworzą w czasie zajęć sytuacje, w których uczniowie na bieżąco mają okazję zastosować nowe wyrażenia lub słówka. Słuchacze również biorą udział w kreowaniu konkretnych okoliczności, w których mogą mówić w języku obcym. W ten sposób budują własne umiejętności językowe oraz tworzą własne metody uczenia się.

Podstawową zaletą tej techniki nauczania jest możliwość zainteresowania uczniów językiem poprzez zaoferowanie im większych możliwości wykorzystania znajomości języka obcego oraz pokazanie, że ich umiejętności są naprawdę użyteczne. CILI pomaga również w rozwoju autonomii procesu uczenia się. W kształceniu typu CLIL ważna jest nauka organizacji własnej pracy, wspólne budowanie wiedzy oraz praca grupowa i projektowa, a to prowadzi do uczenia się niezależności i odpowiedzialności za własne osiągnięcia.

Clever Kiddies to miejsce gdzie Twoje dziecko chętnie będzie wracać i znajdzie się w kameralnym towarzystwie wspaniałych przyjaciół przy okazji ucząc się języka!